Tag Archives: Ubuntu 15.10

Top 11 việc cần làm sau khi cài đặt Ubuntu 15.10

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)