Quảng cáo

Hiện tại chúng tôi chưa có ý định đưa quảng cáo khác ngoài Google Adsense vào trang web. Chúng tôi sử dụng doanh thu từ quảng cáo mục đích duy trì trang web và nếu mọi chuyện đúng như tiến trình, chúng tôi sẽ triển khai thêm nhiều dịch vụ liên quan đến Ubuntu.